Оpen Muzej


The project was initiated by a group of Belarusian professionals and experts in the sphere of contemporary art. Our goal is to create an open public museum focused on research, archiving, preservation, support, development and demonstration of Belarusian contemporary art. Perceiving museum as a process and a community, as a joint experience of practicing public history and a way of understanding the world as well as respecting art/culture as a right of every person the team sees and develops the Open Muzej (OM) as a nomadic infrastructure.

We see this structure as a horizontal, free, ecological, inclusive and polyphonic organization. The special focus of the project is to build a horizontal network structure like a "mycelium” with the ability to sprout fruit in the most unexpected places. Hence, decentralization, collective intelligence, spontaneity, freedom, and nomadic infrastructure become the main concepts concentrating the meanings OM.

Contemporary art as a part of Belarusian national identity is investigated through the similarity with other cultural experiences: from the construct of the national to the universal. The strategies of "pamezhnasci" (borderland) – intercultural and supranational practices combining elements of different cultures and "tutejshasci" (from-here-ness) as a response to the uncertainty of the context caused by the fact that most of the cultural representatives are now in migration, practicing fluidity and flexibility in relation to new conditions and the new nomadic experience of life and work – find their expression here.

Праект ініцыяваны групай беларускіх прафесіянала:к і эксперта:к у сферы сучаснага мастацтва. Наша мэта — стварыць адкрыты публічны музей, арыентаваны на даследаванне, архіваванне, захаванне, падтрымку, развіццё і дэманстрацыю беларускага сучаснага мастацтва. Успрымаючы музей як працэс і супольнасць, як сумесны вопыт практыкі публічнай гісторыі і спосабу разумення свету, а таксама паважаючы мастацтва/культуру як права кожнага чалавека, каманда бачыць і развівае Open Muzej (OM) як качавую інфраструктуру.

Мы бачым гэтую структуру як гарызантальную, свабодную, экалагічную, інклюзіўную і поліфанічную арганізацыю. Асаблівая ўвага ў праекце – пабудаваць гарызантальную сеткавую структуру накшталт «міцэлію» са здольнасцю даць парасткі ў самых нечаканых месцах. Такім чынам, дэцэнтралізацыя, калектыўны інтэлект, спантаннасць, свабода і качавая інфраструктура становяцца асноўнымі паняццямі, якія канцэнтруюць значэнні ОМ.

Сучаснае мастацтва як частка беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці даследуецца праз падабенства з іншым культурным вопытам: ад канструкту нацыянальнага да ўніверсальнага. Стратэгіі «памежнасці» — міжкультурных і наднацыянальных практык спалучэння элементаў розных культур і «тутэйшасці» як адказ на нявызначанасць кантэксту, абумоўленую тым, што большасць культурных прадстаўні:ц з'яўляюцца цяпер у міграцыі, практыкуючы цякучасць і гнуткасць у адносінах да новых умоў і новага качавога вопыту жыцця і працы – знаходзяць тут сваё выражэнне.Team | Каманда

Anna Chistoserdova | Ганна Чыстасердава

Iryna Con | Ірына Кон

Valentina Kiselyovа | Валянціна Кісялёва

Sergey Shabohin | Сяргей Шабохін


With participation | Пры ўдзеле:

Yulia Bardun | Юлія Бардун

Antonina Stebur
| Антаніна СцебурPartners | ПартнёрыECoHome
ecohome.ngo

KALEKTAR
kalektar.org

RAZAM
razam.deNews | Навіны


We are | Мы 
We live | Мы жывем:
︎Оpen Muzej
︎Antiwarcoalition.art
︎EVAa project
︎PerspAKTIV
︎CEC Artslink

News | Навiны
Search | Пошук
︎   ︎   ︎