We are | МыAmbasada Kultury – is the initiative of Belarusian culture workers and activists. Here are our main focuses at the moment: Community. We support and develop connections within and outside Belarusian cultural community, promoting cooperation and collaboration of artists and activists from different fields of culture. Fields and interconnections. We are open and seek to build new connections across different fields of culture, science and other disciplines. We believe in the power of interconnectedness and horizontal entanglement that brings synergies, insights and creates new experiences. Contemporary art and culture. Our passion and key interest, a way to reflect and analyze processes that are happening in nowadays Belarus and beyond, through artistic practices, research, exchange and implementation of artistic projects. We strive to be part of the global processes and community, an element of the pattern that spreads across knowledge fields, time, locations and experiences. We see ourselves as nomads, non-localized culture ambassadors that are radically open to the Other, unknown, and unexpected.

Ambasada Kultury – гэта ініцыятыва дзеячак Беларускай культуры. Нашы асноўныя акцэнты на дадзены момант: Супольнасць. Мы падтрымліваем і развіваем сувязі ўнутры і па-за межамі беларускай культурнай супольнасці, спрыяючы супрацоўніцтву і калабарацыі мастакоў і актывістаў з розных галін культуры. Палі і ўзаемасувязі. Мы адкрытыя і імкнемся будаваць новыя сувязі ў розных галінах культуры, навукі і іншых дысцыплін. Мы верым у сілу ўзаемасувязі і гарызантальнай заблытанасці, якая прыносіць сінэргію, разуменне і стварае новы вопыт. Сучаснае мастацтва і культура. Наша захапленне і ключавы інтарэс, спосаб адлюстравання і аналізу працэсаў, якія адбываюцца ў сучаснай Беларусі і за яе межамі, праз мастацкія практыкі, даследаванні, абмен і рэалізацыю мастацкіх праектаў. Мы імкнемся быць часткай глабальных працэсаў і супольнасці, элементам патэрну, які распаўсюджваецца па галінах ведаў, часе, месцах і вопыце. Мы бачым сябе качэўнікамі, нелакалізаванымі культурнымі амбасадарамі, радыкальна адкрытымі да Іншага, невядомага і нечаканага.Contacts | КантактыAll news | Усе навіны


We are | Мы 
We live | Мы жывем:
︎Оpen Muzej
︎Antiwarcoalition.art
︎EVAa project
︎PerspAKTIV
︎CEC Artslink

News | Навiны
Search | Пошук
︎   ︎   ︎